Huishoudelijk Reglement.

(versie 8 )

Algemeen

Artikel 1

 1. De vereniging genaamd “Weer Bewegen”, hierna te noemen “de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 22 november 1986 en gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht.
 2. De vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40323784.
 3. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging. Bepalingen in het huishoudelijk reglement die in strijd zijn met de wet of de statuten worden voor niet-geschreven gehouden.
 4. Omwille van de leesbaarheid wordt steeds “hij” gebruikt in de tekst van dit reglement.

Waar “hij” staat kan uiteraard ook “zij” worden gelezen. Dit geldt ook voor “hem” en “haar”.

 Doelstelling

 Artikel 2   

 1. De vereniging stelt zich ten doel, door het beoefenen van sport en spel, de gezondheid en conditie van haar leden gunstig te beïnvloeden.
 2. Tenminste één sportleider met de kwalificatie van HIB sportleider zal aan de vereniging verbonden en op de sportavonden aanwezig zijn.
 3. Voor het bereiken van haar doelstelling is de vereniging aangesloten bij “Harteraad”, voorheen de “Stichting Hart in Beweging”.

Leden/lidmaatschap

Artikel 3

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. gewone leden;
  1. buitengewone leden;

ad a. Gewoon lid van de vereniging, hierna te noemen “lid”, is hij die met toestemming van de behandelend cardioloog, internist of huisarts geacht mag worden de sportlessen te (kunnen) volgen. Bij verminderde prestatie kan de sportleiding een lid dringend adviseren tijdelijk te stoppen met sporten en één van de hiervoor genoemde artsen te consulteren.

ad b. Buitengewoon lid is de sportleiding en anderen door het bestuur als zodanig aangewezen, waaronder leden van verdiensten. Het buitengewoon lid heeft als zodanig toegang tot en stemrecht in de algemene ledenvergadering. Hij is vrijgesteld van het betalen van contributie.

 • Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone en buitengewone leden.
 • Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van een pasfoto in te leveren bij de secretaris of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. 
 • Iedere wijziging in adres, telefoonnummer(s), e-mailadres of medicamenten dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven, om in geval van calamiteiten over de juiste gegevens te kunnen beschikken.
 • Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende zaal-, en/of begeleidingscapaciteit is. Het bestuur is daarbij tevens bevoegd te bepalen welke criteria in voorkomend geval gelden voor het aanleggen van een wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden.

Calamiteit

Artikel 4

  1.  De sportleiding heeft een calamiteitenmap in beheer. Hierin zijn het calamiteitenprotocol en een calamiteitenset van elk lid opgenomen met persoons- en medicijngegevens  en de naam en telefoonnummers van relatie(s) die verwittigd moeten worden in geval van nood. Van belang daarbij is dat het betreffende lid zorg draagt dat het medicijnenoverzicht en de noodtelefoonnummers met bij behorende relaties actueel zijn. Hij dient bij wijziging dit zo snel mogelijk door te geven aan de sportleiding.

2. Tijdens het sporten moet bij de aanwezige sportdeelnemers bekend zijn waar de calamiteitenmap zich bevindt. Dit moet altijd een plaats zijn waarbij een directe toegang mogelijk is (normaliter is dit het tafeltje direct naast het speelveld).

3. In het geval van een calamiteit tijdens de sportavond of tijdens het sporten onder verantwoordelijkheid van de vereniging is de dienstdoende sportleider verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de procedures en taken zoals vastgelegd in het calamiteitenprotocol, zie bijlage.

Privacyverklaring

Artikel 5

1. In het kader van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen wet-AVG, is de vereniging verplicht haar leden toestemming te vragen hun persoonsgegeven te mogen vastleggen en gebruiken met betrekking tot de doelen van de vereniging.

2. Om te kunnen voldoen aan de wet-AVG is door het bestuur van de vereniging een Privacy Reglement opgesteld. Dit reglement is onlosmakelijk verbonden aan het Huishoudelijk Reglement en is als bijlage toegevoegd.

3.  Door het aanvaarden van het lidmaatschap bij de vereniging verklaart het lid zich tevens akkoord met het gestelde in het Privacy Reglement.  

Communicatie

Artikel 6

 1. Communicatie tussen bestuur en leden, en leden onderling, geschiedt zoveel mogelijk per e-mail. Hiertoe wordt door het bestuur onder meer een ledenlijst bijgehouden. Deze bestaat uit de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en pasfoto. De lijst wordt door de secretaris aan alle (buitengewone) leden ter beschikking gesteld, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarden om GEEN gegevens uit deze lijst bekend te maken of door te geven aan derde(n), dat wil zeggen niet zijnde een lid van onze vereniging.
 2. Leden die niet in het bezit zijn van een e-mailadres worden op papier ter zake geïnformeerd.
 3. De sportleiding heeft een calamiteitenset in beheer; zie ook het eerste lid van artikel 4.van dit reglement. Deze set wordt in geval van nood conform het calamiteitenprotocol aan het

ambulancepersoneel meegegeven zodat artsen, verpleegkundigen en andere helpers zo snel mogelijk de juiste maatregelen kunnen treffen.

 • Informatie over de vereniging is ook terug te vinden op de website www.weerbewegen.nl. Daarnaast worden ook berichten bekend gemaakt via facebook.

Aansprakelijkheid

Artikel 7

Indien een lid, tijdens regulier sporten of bij deelname aan een sporttoernooi door onze vereniging, schade toebrengt aan personen en/of zaken, kan hij hiervoor zelf aansprakelijk worden gesteld. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) wordt deze risicoaansprakelijkheid gedekt. Indien door het lid nog geen AVP is afgesloten, adviseert het bestuur hem met klem dit alsnog te doen. 

Opzegging lidmaatschap

Artikel 8

 1. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 2. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de secretaris plaatsvinden.
 3. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar. De beëindiging van het lidmaatschap gaat in dat geval in per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. 

Contributie

Artikel 9

 1. Alle leden zijn verplicht tot betaling van de contributie waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 
 2. In het geval meerdere leden uit een zelfde gezin lid zijn, betaalt slechts één van hen, namelijk de eerst aangemelde, de volledige contributie. De overige leden krijgen 50% korting. Voorwaarde is wel dat de betreffende leden een zelfde woonadres hebben en op dat adres ook daadwerkelijk woonachtig zijn. 
 3. De contributie kan per maand, kwartaal, half jaar of per jaar worden betaald. In alle gevallen moet de contributie binnen de gekozen termijn worden voldaan.
 4. Bij opzegging in de loop van een kalenderjaar dient de contributie voor het gehele lopende kalenderjaar te worden voldaan.

Sporten

Artikel 10

 1. De vereniging sport wekelijks, bij voorkeur op de dinsdagavond. De vakantieperiode is gehouden aan de schoolvakanties die de verhuurder van de sportzaal hanteert.
 2. Indien een les buiten de vakanties niet doorgaat, zullen de leden worden geïnformeerd via het zogenaamde “telefoonboomschema”  dat door de secretaris aan alle leden ter beschikking is gesteld. Nieuwe leden die nog niet in dit schema zijn opgenomen, worden door de secretaris gebeld.
 3. Indien er, in afwijking van de normale gang van zaken, op een reguliere sportavond onverwachts geen gekwalificeerd sportleider aanwezig is, gaat het sporten niet door en wordt de afwezigheid door één van de aanwezige leden per direct gemeld bij een bestuurslid teneinde de overige leden via het telefoonboomschema te informeren over het niet doorgaan van de lessen. Het is in het onderhavige geval uitdrukkelijk niet toegestaan dat leden op eigen gelegenheid gaan sporten.

Bestuur

Artikel 11 

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, eventueel aangevuld met een algemeen adjunct. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit haar leden gekozen voor een periode van drie of vier jaar, afhankelijk van het aantal bestuursleden, met de mogelijkheid tot herbenoeming indien er geen opvolger beschikbaar is. Het bestuur zal er naar streven elk jaar één functie herkiesbaar te stellen.
 2. Verkiesbaar als bestuurslid is elk lid dat ten minste één jaar lid is van de vereniging. Kandidaatstelling kan tot uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.
 3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur dat, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd is overeenkomsten te sluiten.
 4. Het verenigingsboekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na het verstrijken van een verenigingsboekjaar een jaarverslag uit te brengen met een financieel overzicht van het afgelopen jaar en een begroting voor het nieuwe jaar. Het financiële overzicht dient gecontroleerd te zijn door een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie.
 5. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Commissies

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. De commissies rapporteren aan het bestuur en kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
 2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie. Leden van de kascommissie dienen ten minste één jaar lid van de vereniging te zijn. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden en een reserve lid, die geen van allen deel mogen uitmaken van het bestuur of partner zijn van een bestuurslid. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie. Een van de leden is niet herbenoembaar. Het reserve lid volgt automatisch het niet herbenoemde lid in de kascommissie op. 

De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van een verslag daarvan aan de algemene ledenvergadering. De kascommissie heeft voor het uitvoeren van haar taak het recht om van het bestuur te eisen dat alle nodige inlichtingen ter zake worden verschaft, de waarden worden getoond, en bescheiden en gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.

Slotbepaling

Artikel 13

 1. Bij ontbinding van de vereniging zal een eventueel batig saldo ten goede komen van de Nederlandse Hartstichting te Den Haag.
 2. In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bijlagen: – Privacy Reglement

          – Calamiteitenprotocol